Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CoffeeSprout Artikel 1.

Definities

1.1. CoffeeSprout: het bedrijf CoffeeSprout ICT Services,
gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27317624.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met CoffeeSprout een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie CoffeeSprout een offerte daartoe heeft uitgebracht.
1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.4. Dienst: de diensten die CoffeeSprout ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte of later nader overeen gekomen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CoffeeSprout en Opdrachtgever krachtens welke CoffeeSprout de Dienst zal uitvoeren.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1. CoffeeSprout zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.
2.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door CoffeeSprout, tenzij anders aangegeven in de offerte.
2.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft CoffeeSprout het recht de prijzen hierop aan te passen.
2.4. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat CoffeeSprout werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
2.5. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor CoffeeSprout alleen bindend indien en voor zover deze door CoffeeSprout uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.7. Indien er op bepaalde diensten andere voorwaarden van toepassing zijn zal CoffeeSprout deze voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen.
2.8. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 19.
2.9. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door CoffeeSprout.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal CoffeeSprout zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert CoffeeSprout dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft CoffeeSprout het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CoffeeSprout zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CoffeeSprout aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan CoffeeSprout worden verstrekt.
3.5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal CoffeeSprout Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen en eventuele andere voor de Dienst benodigde inloggegevens. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever, indien dit is overeengekomen, naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren, eventueel accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen en middels een ticketsysteem support kan krijgen op de Dienst, een en ander binnen de in de offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.
3.6. Iedere actie die middels het administratief account, een account van een individuele gebruiker of een ander door CoffeSprout verstrekt account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan CoffeeSprout te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.7. CoffeeSprout heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens CoffeeSprout niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Tot hernieuwde in gebruik stelling wordt overgegaan nadat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens CoffeeSprout voldoet. De betalingsverplichtingen van Opdrachtgever blijven bestaan in de hiervoor benoemde situaties.

Artikel 4. Oplevering en aanvaarding

4.1. Indien een Dienst strekt tot creatie, installatie of aanpassing van een werk of product, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.
4.2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal CoffeeSprout zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
4.3. Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het resultaat blijft afkeuren, is CoffeeSprout gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor de afgekeurde resultaten betaalde prijs. CoffeeSprout kan slechts ontbinden na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is.
4.4. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Artikel 5. Wijziging dienst

5.1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
5.2. Indien CoffeeSprout, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is CoffeeSprout gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat CoffeeSprout tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en andere materialen van CoffeeSprout zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is CoffeeSprout gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. CoffeeSprout zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.
6.4. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever bij aanvaarding 50 % verschuldigd van de totaalprijs zoals vermeld in de offerte.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. CoffeeSprout zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is één maand na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
7.2. In afwijking van het vorige lid is CoffeeSprout niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is.
7.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is zal Opdrachtgever maandelijks dan wel op een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan CoffeeSprout.
7.4. Betaling kan geschieden middels automatische incasso.
Indien Opdrachtgever CoffeeSprout een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo staat op het bij CoffeeSprout bekende bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de verschuldigde betaling zal plaatsvinden.
7.5. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt via de bestelprocedure op de website van CoffeeSprout dient Opdrachtgever de betaling op de in de bestelprocedure gegeven methoden te voldoen.
7.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door CoffeeSprout.
7.7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.9. In bovenstaande gevallen heeft CoffeeSprout voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Ontwikkeling van specifieke werken

8.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, software, applicaties, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. CoffeeSprout zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.
8.2. CoffeeSprout is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
8.3. Indien door Opdrachtgever aan CoffeeSprout verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door CoffeeSprout in het kader van de Overeenkomst.
8.4. Tenzij anders overeen gekomen heeft CoffeeSprout het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. CoffeeSprout zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
8.5. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
8.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

Artikel 9 Installatie en onderhoud van software

9.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
9.2. CoffeeSprout zal de software installeren en configureren op eigen of door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de software mogelijk te maken.
In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CoffeeSprout aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de software, tijdig aan CoffeeSprout worden verstrekt.
9.3. Opdrachtgever zal op verzoek van CoffeeSprout medewerkers en hulppersonen van CoffeeSprout alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
9.4. De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. CoffeeSprout zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van CoffeeSprout voldoet, is CoffeeSprout gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
9.5. Indien voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart CoffeeSprout voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van de software.
9.6. CoffeeSprout zal zich inspannen om de op haar eigen hardware en netwerken geïnstalleerde en geconfigureerde software van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal CoffeeSprout hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
9.7. CoffeeSprout zal zich inspannen om de op haar eigen hardware en netwerken geïnstalleerde en geconfigureerde software up-to-date te houden. CoffeeSprout is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. CoffeeSprout is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.
9.8. Indien de software is geïnstalleerd en geconfigureerd op hardware en netwerken waarover CoffeeSprout geen vrije beschikking heeft zal CoffeSprout de software slechts aanpassen om de functionaliteit te verbeteren en fouten te herstellen indien dit is overeengekomen met Opdrachtgever.
Voorgaande geldt tevens voor het up-to-date houden van de software.
9.9. CoffeeSprout zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Deze Algemene Voorwaarden en met name Artikel 8 en Artikel 10 hieruit zijn van overeenkomstige toepassing op dergelijke veranderingen en nieuwe functionaliteit.
9.10. Indien naar het oordeel van CoffeeSprout een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal CoffeeSprout dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal CoffeeSprout deze doorvoeren, zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor CoffeeSprout.
9.11. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan CoffeeSprout heeft gemeld en CoffeeSprout deze schriftelijk heeft goedgekeurd. CoffeeSprout kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CoffeeSprout of diens CoffeeSprouts.
10.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
10.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
10.4. Het is CoffeeSprout toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien CoffeeSprout door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan CoffeeSprout, onverminderd het recht van CoffeeSprout om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
11.2. CoffeeSprout zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van CoffeeSprout of door haar ingeschakelde derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of CoffeeSprout daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CoffeeSprout zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
11.3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12. Beschikbaarheid van systemen

12.1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/ of netwerken van CoffeeSprout, zal CoffeeSprout zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door CoffeeSprout opgeslagen gegevens te realiseren.
12.2. CoffeeSprout biedt echter geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
12.3. CoffeeSprout zal regelmatig reservekopieën (backups) maken van door Opdrachtgever op systemen van CoffeeSprout opgeslagen gegevens, en deze op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden door CoffeeSprout. Het is de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.
12.4. Indien Disaster Recovery is overeengekomen zal CoffeeSprout zich inspannen in geval van het langer dan 60 minuten niet beschikbaar zijn van de Dienst via de systemen en/of netwerken van CoffeeSprout op verzoek van Opdrachtgever de gemaakte backup van de overeenkgekomen Dienst zo spoedig mogelijk op een andere locatie beschikbaar maken.
12.5. CoffeeSprout zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. CoffeeSprout is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). CoffeeSprout is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
12.6. CoffeeSprout zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van CoffeeSprout. CoffeeSprout kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn.
CoffeeSprout zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
12.7. Indien naar het oordeel van CoffeeSprout een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CoffeeSprout of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is CoffeeSprout gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 13. Hosting en aanverwante diensten

13.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
1  smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
2  erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte,
3  inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten,
4  een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
5  hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
6  ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of 7  kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
13.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van CoffeeSprout, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CoffeeSprout, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
13.4. Opdrachtgever vrijwaart CoffeeSprout van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
13.5. CoffeeSprout hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van materiaal wat in strijd is met Nederlands recht. Als een klacht naar het oordeel van CoffeeSprout gerechtvaardigd is, is CoffeeSprout gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. CoffeeSprout zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
13.6. Indien CoffeeSprout zonder dat een derde een klacht heeft ingediend ervan op de hoogte komt dat er met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke sprake is van materiaal wat in strijd is met Nederlands recht en/of deze Algemene Voorwaarden, is CoffeeSprout gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
13.7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is CoffeeSprout gerechtigd hiervan aangifte te doen.
CoffeeSprout kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties CoffeeSprout verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
13.8. Indien de door Opdrachtgever aangeboden informatie herhaaldelijk in strijd is met Nederlands recht en/of deze voorwaarden is CoffeeSprout gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
13.9. Opdrachtgever vrijwaart CoffeeSprout voor alle schade als gevolg van bovenstaande. CoffeeSprout is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van CoffeeSprout in het kader van de klachtenprocedure.Zonder toestemming van CoffeeSprout is het Opdrachtgever verboden de door CoffeeSprout verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
13.10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
13.11.CoffeeSprout kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is CoffeeSprout bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
13.12. Opdrachtgever verstrekt hierbij CoffeeSprout een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de systemen van CoffeeSprout aangeleverde materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door CoffeeSprout geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door CoffeeSprout.

Artikel 14. Domeinnamen

14.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat CoffeeSprout voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. CoffeeSprout vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van CoffeeSprout, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.
Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt CoffeeSprout schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
14.5. CoffeeSprout is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CoffeeSprout.
14.6. Indien CoffeeSprout een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal CoffeeSprout medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
14.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
14.8. CoffeeSprout heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
14.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is CoffeeSprout gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. CoffeeSprout aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. CoffeeSprout is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van CoffeeSprout voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
15.3. CoffeeSprout is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door CoffeeSprout gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
15.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het laagste van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) en 500 euro. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CoffeeSprout.
15.5. De aansprakelijkheid van CoffeeSprout wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CoffeeSprout onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CoffeeSprout ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CoffeeSprout in staat is adequaat te reageren.
15.6. In geval van een onrechtmatige daad door CoffeeSprout of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is CoffeeSprout slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten.
15.7. Opdrachtgever vrijwaart CoffeeSprout voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door CoffeeSprout geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16. Storingen en overmacht

16.1. CoffeeSprout heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. CoffeeSprout zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. CoffeeSprout is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
16.2. Aanbieder heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal CoffeeSprout zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. CoffeeSprout is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
16.3. CoffeeSprout zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
16.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of dDos-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat CoffeeSprout door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van CoffeeSprout kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Personeel

17.1. Opdrachtgever zal werknemers van CoffeeSprout die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
17.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en CoffeeSprout voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van CoffeeSprout in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoffeeSprout. Onder werknemers van CoffeeSprout worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van CoffeeSprout of van één van de aan CoffeeSprout gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van CoffeeSprout of van één van de aan CoffeeSprout gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 18. Duur en opzegging

18.1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst is door Partijen ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor Opdrachtgever en drie maanden voor CoffeeSprout, ingaande op de laatste kalenderdag van de maand.
18.2. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte aangegeven duur of totdat de werken ontwikkeld en aanvaard zijn. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst in deze situatie niet tussentijds worden beëindigd.
18.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is CoffeeSprout gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. CoffeeSprout is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
18.5. Door CoffeeSprout opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. CoffeeSprout is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt. 18.6. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 18.7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft CoffeeSprout het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten of te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van CoffeeSprout op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
18.8. De Overeenkomst eindigt automatisch indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of indien Opdrachtgever komt te overlijden.
18.9. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zullen reeds vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1. CoffeeSprout behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen en melding van de voorgenomen wijzigingen op de website van CoffeeSprout. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CoffeeSprout gevestigd is.
20.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
20.4. Informatie en mededelingen op de website van CoffeeSprout zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
20.5. De administratie van CoffeeSprout is te allen tijde leidend.
Opdrachtgever heeft echter 5 werkdagen, na verstrekking van een overzicht of factuur door CoffeeSprout, de tijd om gemotiveerd bezwaar tegen dit overzicht of deze factuur te maken. Na het verstrijken van deze periode wordt het overzicht of de factuur als geaccepteerd beschouwd. CoffeeSprout zal zo spoedig mogelijk inhoudelijk reageren op het bezwaar van Opdrachtgever. Bezwaar ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
20.6. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail en/of de fax voldoende vaststaan.
20.7. De door CoffeeSprout ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
20.8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
20.9. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke